PHB

Dokumenty wymagane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Podstawowym kryterium  wystawienia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarancji jest ocena ryzyka wynikającego z udzielenia wnioskowanej gwarancji. Gwarancja wystawiana  jest jeżeli po przeprowadzonej indywidualnej ocenie ryzyka na podstawie zebranych informacji zaakceptowane zostało ryzyko związane z niewykonaniem zobowiązania zabezpieczanego wnioskowaną gwarancją.

 

Zazwyczaj ocenie podlegają poniżej wymienione elementy:

 1. a) zobowiązanie zabezpieczane gwarancją
 2. b) podmiot wnioskujący o wydanie gwarancji (czyli, zdolności zobowiązanego do wykonania kontraktu oraz

stabilność sytuacji finansowej ),

 1. c) zakres odpowiedzialności wynikający z tekstu gwarancji,
 2. d) sumę i okres obowiązywania gwarancji,
 3. e) zabezpieczenia roszczeń gwaranta z tytułu zwrotu kwot wypłaconych.

 

Powyżej wymienione kryteria oceny ryzyka warunkują zakres informacji niezbędny do jej przeprowadzenia. Klient chcąc uzyskać gwarancję ubezpieczeniową zobowiązany jest złożyć wniosek o gwarancję ubezpieczeniową.

 

Wniosek ten zawiera:

 1. a) podstawowe dane wnioskodawcy;
 2. b) informacje o przedmiocie wniosku;
 3. c) proponowane prawne zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 4. d) informacje o firmie;
 5. e) informacje dodatkowe.

 

Uzupełnieniem oraz rozwinięciem informacji zawartych w formularzu wniosku są załączone do niego:

 

 1. Dokumenty rejestrowe firmy.
 2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku,
 3. decyzję o nadaniu numeru NIP i REGON
 4. statut spółki lub umowa spółki

 

 1. Zaświadczenia i opinie.
 2. zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku
 3. opinie banków prowadzących rachunki bieżące oraz opinie banków prowadzących rachunki kredytowe wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąc od momentu złożenia wniosku.

 

 1. Dokumenty finansowe
 2. bilanse oraz rachunki zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lata wraz z opinią i  sprawozdaniem biegłego rewidenta za ostatni rok obrachunkowy (jeśli opinia jest wymagana)
 3. informacja dodatkowa
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym – jeżeli był obowiązek sporządzenia
 5. deklaracje podatkowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za ostatnie 3 lata (PIT 36) jeśli wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą.
 6. sprawozdanie F01 sporządzane kwartalnie lub deklaracje na miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za ostatni miesiąc jeśli wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą .
 7. aktualnie obowiązujące umowy kredytowe
 8. odpis zawartej ugody bankowej lub układu (wraz z informacją o stopniu realizacji) albo informacje o toczącym się o postępowaniu ugodowym, układowym lub upadłościowym jeśli dotyczy.

 

Dokumenty inne

 1. ogłoszenie o przetargu i Specyfikacja Warunków Zamówienia – dotyczy gwarancji zapłaty wadium,
 2. umowa lub ostateczny projekt umowy, której wykonanie ma być zabezpieczone gwarancją – dotyczy gwarancji należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad lub usterek, należytego wykonania umowy i usunięcia wad , zwrotu zaliczki
 3. protokół odbioru stwierdzający bezusterkowy odbiór robót – dotyczy gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek
 4. posiadane referencje
 5. oświadczenie majątkowe stanowiące zazwyczaj stanowiące załącznik do wniosku o gwarancję ubezpieczeniową kontraktową/umowę jeśli wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą .