PHB

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

Zamawiający, w zapisach SWZ, dopuszczają do zabezpieczenia, różne jego formy. Zabezpieczenie może być wpłacone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze .zm.).

Mówimy tutaj o zabezpieczeniach, jakie dopuszczane są przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
W przypadku postępowań, gdzie nie obowiązują przepisy Ustawy PZP, zastosowanie mają najczęściej wewnętrzne regulaminy danej firmy, określające formę zabezpieczenia.

Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe, jaka jest różnica?

Obydwa produkty dotyczą tak naprawdę, tego samego. W jednym i w drugim przypadku, mamy Beneficjenta gwarancji (czyli podmiot, na rzecz którego jest wystawiana gwarancja), Wykonawcę (czyli firmę wykupującą gwarancję i wykonującą określone zadanie) oraz Gwaranta (czyli Bank lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe). Zakres odpowiedzialności Gwaranta jest taki sam.

Gwarancja bankowa stanowi pisemne zabezpieczenie, gdzie Bank pełniąc funkcję Gwaranta zobowiązuje się do zapłaty świadczenia określonej w treści sumy gwarancyjnej. Do wypłaty dochodzi w momencie, gdy firma, która jest Wykonawcą, nie wykona w terminie określonego w umowie zadania. Do wypłaty dochodzi również wtedy, gdy Wykonawca nienależycie wykonał swoje zadanie. Zasady udzielania gwarancji bankowych reguluje Ustawa
z dnia 29.08.1997 Prawo Bankowe
.

W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej, jest podobnie. Gwarantem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które tak samo, zobowiązuje się do zapłaty świadczenia na rzecz określonego Beneficjenta, w przypadku, gdy Wykonawca umowy, wykona ją niewłaściwie lub wcale.

Różnice pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową dotyczą uregulowań prawnych. Warunki gwarancji bankowej określa Ustawa Prawo Bankowe, zaś w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej – ich warunków nie reguluje odrębna Ustawa.

Jeżeli chodzi o sposób oceny firm, które ubiegają się o określony rodzaj gwarancji, to zarówno Banki jak
i Towarzystwa Ubezpieczeniowe, dokonują oceny kondycji finansowej firmy. Sposób oceny jest podobny
w obydwu przypadkach.

Tym, co różni oba produkty, bywa czasami cena oraz rodzaj zabezpieczenia. Przy gwarancjach ubezpieczeniowych, najczęstszą formą zabezpieczenia są weksle. Jeżeli chodzi o Banki, często   dodatkowym zabezpieczeniem jest cesja z kontraktów lub  blokada środków pieniężnych.

Dodatkową różnicą pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową jest fakt, iż gwarancja ubezpieczeniowa nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową firmy.  Gwarancja bankowa traktowana jest jak zaciągnięty kredyt, co ma wpływ na poziom zdolności kredytowej.

Alternatywą dla gwarancji bankowych są właśnie gwarancje ubezpieczeniowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe cechuje też szybszy proces decyzyjności.

Gwarancje ubezpieczeniowe Gwarancje bankowe
Wady

– płatność „z góry” za wydanie gwarancji

Wady

– obciążenie zdolności kredytowej

Zalety

– nie wpływa na zdolność kredytową

Zalety

– płatności kwartalne za wydanie gwarancji